Platforma Wymiany Wiedzy

Przeciwdziaanie i Wykrywanie Przestpczoci Ubezpieczeniowej

14 ? 15 listopada 2012 r., Hotel, Courtyard Marriott, Warszawa


W zwizku z rozwojem rynku ubezpieczeniowego w Polsce, w ostatnim czasie wzrosa rwnie liczba dokonywanych przestpstw ubezpieczeniowych. Tego typu dziaania generuj ogromne koszty, nie tylko finansowe, ale rwnie spoeczne wpywajc negatywnie na wizerunek firm ubezpieczeniowych.
Z tego wanie powodu postanowilimy w tym roku w Warszawie stworzy projekt powicony zagadnieniom przeciwdziaania naduyciom i przestpstwom ubezpieczeniowym.
Skuteczne zwalczanie naduy i przestpstw ubezpieczeniowych zaley w ogromnym stopniu od wsppracy jednostek do tego przeznaczonych, ale rwnie samych towarzystw ubezpieczeniowych. Niezbdne jest stworzenie specjalistycznej platformy wymiany wiedzy i dowiadcze w tym zakresie.

Czym jest nasza Platforma? ? to nowatorskie podejcie edukacyjne majce na celu maksymalizacj przekazywanej wiedzy. Kilka technik wykadowych zostao poczone w jeden projekt:

 • panele dyskusyjne
 • sesje eksperckie,
 • stoy dyskusyjne
 • warsztaty praktyczne

To wanie znajdziecie Pastwo w naszym nowym projekcie!!

Zapraszamy do udziau w nim. Jestemy przekonani, e speni on Pastwa oczekiwania i przyniesie ogromne korzyci Pastwa firmie.
Z powaaniem,
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu

Do udziau zapraszamy: Prezesw, Czonkw Zarzdw, Dyrektorw, Menagerw i Specjalistw ds.

 • Naduy
 • Bezpieczestwa
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Zgodnoci z Regulacjami/Compliance
 • Kontroli Wewntrznej
 • AML
 • Bezpieczestwa IT
 • Bezpieczestwa informacji
 • Operacyjnych

W programie:

Panele dyskusyjne:

 • Metodologia wykrywania przestpczoci w instytucjach ubezpieczeniowych
 • Naduycia wewntrz firm ubezpieczeniowych

Sesje branowe

 • Zarzdzanie Ryzykiem Ubezpieczeniowym w kontekcie moliwych przestpstw ubezpieczeniowych
 • Na ile przestpczo i przyzwolenie spoeczne na przestpczo wie si ze zym wizerunkiem ubezpieczycieli wrd klientw
 • Matematyczne przeoenie dokonywanych przestpstw ubezpieczeniowych w ujciu kreowania wysokoci skadek produktw

Warsztat

 • Wykrywanie wyudze z uyciem sfaszowanych dokumentacji

Stoy dyskusyjne:

 • Przestpczo ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach na ycie
 • Przestpczo ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych


Najwaniejsz zalet grup dyskusyjnych jest moliwo uczestniczenia w wybranych przez Pastwa tematach. Podczas jednej godziny proponujemy wybr uczestnictwa w dowolnej dyskusji, ktrej kierunek wyznaczacie Pastwo sami. Uczestnicy mog swobodnie migrowa pomidzy stoami i zadawa pytania naszym prowadzcym odnonie interesujce ich tematw jak rwnie wymienia si dowiadczeniami z pozostaymi uczestnikami grupy.

KONTAKT:

w sprawie uczestnictwa:

tel.: +48 (22) 460 51 00

PARTNER MERYTORYCZNY

KPMG_panel_RGB_250

WYSTAWCA

asseco_poland_250

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.