Modelowanie ryzyka operacyjnego

Modelowanie ryzyka operacyjnego w instytucji ubezpieczeniowej
Warsztaty praktyczne
21-22 padziernika 2013, Warszawa


Podczas warsztatw zostan omwione narzdzia modelowania ryzyka operacyjnego przy uyciu wielowymiarowych kopu, umoliwiajcych identyfikacj ryzyka takich zdarze, ktre wystpuj rwnoczenie. Dodatkowo, podczas warsztatw zostan omwione take najwaniejsze rozwizania wynikajce wprost z MSR oraz MSSF, w ktrych stworzono odrbny standard dla umw ubezpieczeniowych (MSSF 4). Kwestia oceny ryzyka ujawnianego w treci sprawozdania finansowego zyskaa take szczegln rang w MSR oraz MSSF i MSRF.

Adresaci szkolenia:
Firmy ubezpieczeniowe, w szczeglnoci osoby odpowiedzialne za koncepcj modelowania ryzyka operacyjnego. W tym,

 • Dyrektorw, Managerw i Specjalistw z departamentw zarzdzania ryzykiem w instytucjach finansowych
 • Pracownikw dziaw audytu  i compliance odpowiedzialnym za weryfikacj wewntrznych systemw i metodologii zarzdzania ryzykiem
 • Departamentw Analiz
 • Pracownikom nadzoru finansowego, odpowiedzialnym za ocen zarzdzania ryzykiem w instytucjach finansowych

W wypadku pyta odnonie programu i jego realizacji prosimy o kontakt:
Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz
662051551

Program szkolenia:

Dzie 1. Wymiar finansowy ryzyka operacyjnego instytucji ubezpieczeniowej

 • Sposb ujawniania istotnych  informacji o rozmiarach ryzyka operacyjnego w instytucji ubezpieczeniowej (na przykadzie sprawozdania finansowego instytucji ubezpieczeniowej z zachowaniem MSR, MSSF)
 • Sposb zawizywania rezerw na ryzyko operacyjne w instytucji ubezpieczeniowej wg MSR
 • Rewizja finansowa zawizanych rezerw (MSRF)
 • Sposb rozliczenia zrealizowanych strat oraz niezrealizowanych zyskw aktuarialnych  (MSR, MSSF, MSRF)
 • Ryzyko operacyjne jako element wyceny rynkowej instytucji ubezpieczeniowej (podejcie z punktu widzenia projekcji cash flow)
 • Wymiar finansowy ryzyka operacyjnego w instytucji ubezpieczeniowej stosujcej
 • US GAAP ? podobiestwa i rnice z MSSF i MSR, zakres konwersji regu.


Dzie 2. Prezentacja modelu oceny ryzyka operacyjnego w instytucji ubezpieczeniowej .
Rewizja ORSA oraz Solvency II

 • Nieskuteczno modeli wyprowadzonych wprost z ERM
 • Nieskuteczno modeli wyprowadzonych wprost z Solvency II wzorowanego na Basel II/III
 • Rewizja ORSA
 • Zastosowanie kopu w modelowaniu ryzyka operacyjnego w instytucji ubezpieczeniowej
 • Omwienie projekcji rozwoju modeli wg Solvency II w kontekcie
 • Pillar III .


Szczegowy program znajdziecie pastwo w naszej broszurze.

pdf PROGRAM DO POBRANIA

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.