Suntech Technologies

Suntech TechnologiesSuntech to innowacyjna spka reprezentujca sektor informatyka (IT). Firma specjalizuje si w tworzeniu i wdraaniu kompleksowych systemw informatycznych dedykowanych dla firm z sektora telekomunikacyjnego. Naszymi klientami s operatorzy GSM, dostawcy usug triple play (Internet, telefon, telewizja) oraz operatorzy wirtualnych sieci komrkowych (MVNO).

Suntech wdroy swoje systemy wrd liderw polskiego rynku telekomunikacyjnego (m.in. w Orange, Plus GSM), jak rwnie u najwikszych operatorw sieci kablowych typu Triple- Play (Aster, Vectra). Ponadto, realizowalimy projekty dla Telekomunikacji Polskiej, Netii, Sferii, Telekomunikacji Kolejowej oraz NASK. Systemy opracowane przez Suntech usprawniaj dziaalno biznesow i wspieraj strategiczne funkcje operatorw telekomunikacyjnych.

Oprogramowanie Suntech realizowane jest przez zesp wysokiej klasy specjalistw przy wsppracy z czoowymi krajowymi orodkami naukowymi oraz midzynarodowymi organizacjami odpowiedzialnymi za standaryzacj rozwiza. Nasze systemy projektowane s w oparciu o koncepcj NGOSS (New Generation Operating Support System) opracowan przez Telemanagement Forum.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.