Misja

Misj Top Consulting jest wspieranie Klientw i Partnerw spki w budowie wartoci ich przedsibiorstw, poprzez sprawne osiganie ustanowionych celw strategicznych. Ponadto firma skupia si na identyfikowaniu i wspieraniu szybko rosncych spek, ktrych zarzdy gwarantuj sprawn realizacj przyjtych planw rozwoju. Taka strategia inwestycyjna w dynamicznie rosnce spki, ktre rosn znacznie szybciej ni ich otoczenie konkurencyjne przynosi wysoki zwrot z inwestycji, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyk zwizanych z angaowaniem kapitau. Przy wykorzystaniu dowiadczenia oraz kompleksowej znajomoci rynku i zaangaowaniu zespou ekspertw, Top Consulting pomaga swoim Klientom pozyska finansowanie zewntrzne bd nabywa inne podmioty na warunkach, ktre sprzyjaj budowaniu dugookresowej wartoci ich firm. W ramach tych dziaa, spka aktywnie wspiera zarzdy oraz partnerw w spkach portfelowych poprzez:

  • midzynarodow sie kontaktw;
  • wasny fundusz private equity;
  • wsptworzenie strategii komunikacyjnej z inwestorami i PR;
  • pomoc w przestrzeganiu zasad corporate governance;
  • uatwianie dostpu do finansowania, dostpu do partnerw strategicznych, handlowych, do sieci dystrybucji, i/lub nowych rynkw.

W drodze do osignicia postawionych sobie celw, zarwno w krtkiej perspektywie, jak i tych dugookresowych, Top Consulting S.A. wspiera si strategi stakeholders, wdraajc rwnolegle kompleksowe standardy zarzdzania jakoci oraz CSR (Corporate Social Responsibility). Dziki tym narzdziom firma ustanawia nowe wartoci biznesu dla swoich interesariuszy, budujc wzajemn lojalno i osigajc ponadprzecitne wyniki finansowe oraz dugofalowe sukcesy niematerialne.

Top Consulting przywizuje niezmiernie du wag do bada i rozwoju. Biorc pod uwag dynamicznie zmieniajce si otoczenie, firma chce w nim aktywnie uczestniczy, jako wany element caego rynku kapitaowego. Idea ta jest stale realizowana, poprzez integracj wiatowych tendencji i podejmowanie lokalnych inicjatyw w zakresie finansowania, rozwoju i zarzdzania firm w aspekcie mikro i makroekonomicznym.

Celem Top Consulting S.A. jest stworzenie silnej, stabilnej i dynamicznie rozwijajcej si grupy kapitaowo-inwestycyjnej, zdolnej dostarcza swoim klientom efektywnych rozwiza finansowych i managerskich, dziki ktrym zwielokrotniona zostaje warto zainwestowanego przez nich kapitau.

Podstaw do realizacji tych zaoe jest synergia potencjau spek posiadanych w portfelu z nowymi spkami, ktre do niego pasuj, przy zaoeniu korzystnego utrzymywania si ich w rosncych segmentach rynku.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.