Zarzdzanie kapitaem i kreacja wartoci

Czyli zintegrowana ocena efektywnoci i ryzyka z wykorzystaniem

metodologii RAPM (Risk Adjusted Performance Management)

9-10 maja 2013r., Warszawa
Do udziau zapraszamy:

 • Menederw i pracownikw jednostek zajmujcych si ocen efektywnoci produktw, jednostek, linii biznesowych,
 • Menederw oraz pracownikw jednostek zarzdzania i planowania kapitaowego, odpowiedzialnych za proces ICAAP,
 • Menederw oraz pracownikw departamentw ryzyka odpowiedzialnych za modele RAPM, kapitau ekonomicznego, integracj ryzyk oraz alokacj kapitau,
 • Menederw oraz pracownikw jednostek audytu wewntrznego, zajmujcych si przegldem modeli RAPM, kapitau ekonomicznego, alokacji kapitau, procesu ICAAP oraz zarzdzania kapitaowego.

Gwne zagadnienia:

 • Zarzdzanie kapitaem
 • Koncepcja i zastosowania kapitau ekonomicznego
 • Ocena efektywnoci skorygowana o ryzyko
 • Risk Based Pricing
 • Alokacja kapitau
 • Planowanie i monitorowanie kapitaowe
 • Wyznaczanie kapitau ekonomicznego


Szkolenie powicone jest zagadnieniom zintegrowanego zarzdzania ryzykiem i efektywnoci. Pojcie to jest bardzo szerokie i obejmuje wiele tematw szczegowych, ktre zostan zaprezentowane podczas zaj. Kwesti podstawow, ktra skupia w sobie oba pozornie przeciwstawne elementy, jakimi s ryzyko i efektywno mierzona poziomem zyskw, jest kapita ekonomiczny banku i waciwe nim zarzdzanie. Gwna cz szkolenia powicona jest zagadnieniom pomiaru wynikw banku w taki sposb, by uwzgldni ryzyko, ktre zostao poniesione do ich uzyskania. Przedstawimy przegld narzdzi
wspierajcych integracj zarzdzania ryzykiem i efektywnoci w postaci miernikw RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) oraz metod alokacji kapitau. Omwimy rwnie podejcie do wyceny transakcji kredytowej z uwzgldnieniem ryzyka (risk based pricing). Cao zostanie zilustrowana przykadami rozwizywanymi podczas sesji zaj komputerowych.

Po odbyciu szkolenia uczestnik powinien zna koncepcj kapitau ekonomicznego wraz z szerokim wachlarzem jego zastosowa: poczwszy od wyznaczania wartoci kapitau ekonomicznego i integracji na poziomie banku w ramach obowizkw naoonych przez regulacje Bazylei II, poprzez metody alokacji, a skoczywszy na wykorzystaniu w zarzdzaniu nakierowanym na warto (Value Based Management).

Zapraszamy do udziau.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.