WALIDACJA MODELI PD, LGD, EAD

 

WALIDACJA MODELI PD, LGD, EAD
PRAKTYKI RYNKOWE I SPOJRZENIE NADZORU
2 - 3 kwietnia 2014 rok

 


Szanowni Pastwo,

W imieniu firmy Top Consulting chciaabym serdecznie zaprosi Pastwa do uczestnictwa w szkoleniu WALIDACJA MODELI PD, LGD, EAD, ktre odbdzie si w dniach 2,3 kwietnia 2014r. Prowadzcym dwudniowe szkolenie bdzie Pan Marcin Paziewski.

 

Do udziau zapraszamy:

Menederw oraz pracownikw departamentw ryzyka odpowiedzialnych za budow modeli ratingowych i scoringowych, menederw oraz pracownikw jednostki walidacyjnej, osb nadzorujcych i odpowiadajcych za prace analityczne wykonywane w podlegych jednostkach ryzyka, pracownikw zespow projektowych zajmujcych si wdroeniem rozwiza metody IRB, menederw oraz pracownikw jednostek audytu wewntrznego zajmujcych si przegldem modeli ratingowych i scoringowych.

Gwne zagadnienia:

Szkolenie pozwoli na poznanie technik walidacyjnych dla modeli PD, LGD, EAD uywanych w bankach a take ich przegld pod ktem wymaga Regulatora. Prowadzcy przedstawi take wymagania KNF dotyczcych procesu walidacji i utrzymania modeli w banku aplikujcym o metody IRB (dotyczcych midzy innymi zagadnie takich jak: wybr filozofii ratingowej, wymogi dotyczce oszacowa parametrw, cykl ycia modelu, systemy informatyczne i jako danych)."

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania si ze programem szkoleniaoraz do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.