Szanowni Pastwo
W imieniu firmy Top Consulting S.A chciaabym wszystkich serdecznie zaprosi do wzicia udziau w warsztatach szkoleniowych organizowanych w Warszawie w dniach  20-21 .02.2013 roku

Implementacja amerykaskiej ustawy FATCA a prawo polskie

Amerykaska ustawa FATCA ma wpyw na wikszo instytucji finansowych na wiecie,. Obligatoryjne zasady FATCA dotycz take polskich instytucji finansowych, ktre musz dostosowa si i zrealizowa amerykaskie dania. Nowa regulacja stwarza wiele problemw zarwno i interpretacyjnych jak i technicznych zwizanych z praktyczn zmian procedur. Dziki systematycznemu ledzeniu zmian przepisw i kwestii zwizanych  z realizacj ustawy FATCA ,przy wsparciu naszych ekspertw zorganizowalimy dla Pastwa specjalistyczne warsztaty, ktre bd platform do bezporedniej wymiany dyskusji i pogldw w tym obszarze.   
Jestemy przekonani , e poruszona przez nas i naszych prelegentw tematyka speni Pastwa oczekiwania i umoliwi wyniesienie z warsztatw maksimum wiedzy.

W przypadku jakichkolwiek pyta pozostaj niezmiennie do Pastwa dyspozycji
Kierownik projektu
Marta Tymiska

W agendzie warsztatw znajdziecie Pastwo zagadnienia dotyczce amerykaskiej ustawy FATCA w odniesieniu do prawa polskiego:

 • FATCA ? Aktualizacja informacji
 • Terminy implementacji
 • Raportowanie
 • Wyzwania w zakresie wdroenia wymogw  FATCA.
 • Funkcjonowanie instytucji finansowych przy braku umowy bilateralnej midzy Polsk i USA
 • Polskie instytucje finansowe w midzynarodowych grupach kapitaowych  
 • Jakie sankcje gro za niezastosowanie FATCA ? jak ich unikn
 • Kwestie odpowiedzialnoci FATCA
 • Budowanie strategii identyfikacji i weryfikacji klientw
 • FATCA a konflikt z prawem polskim

Naszymi prelegentami s specjalici i  praktycy, ktrzy na co dzie pracuj i zajmuj si tematami dotyczcymi ustawy FATCA
 

 • Janusz Januszkiewicz Ekspert ds. Przeciwdziaania Praniu Pienidzy i Finansowaniu Terroryzmu, Departament Zgodnoci ze Standardami i Bezpieczestwa Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Krzysztof Andrzejczyk ,Grupa PZU , Departamentu Kontroli wewntrznej
 • Remigiusz Stanek - grupa Delloite
 • Peter wicicki ? partner ,Squire Sanders
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.