Wejcie Polski do Unii Europejskiej sprawio, e sektor energetyki wytwrczej przeszed wiele gbokich przeobrae. Aby asystowa wszystkim najwaniejszym wydarzeniom w brany, regularnie przygotowujemy konferencje, ktre stwarzaj pole do omawiania zachodzcych w naszym kraju przemian. Od 2002 roku, razem z Pastwem poruszamy, podczas wanych dyskusji, kluczowe zagadnienia dla sektora.

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.