Dwa sposoby debiutu na NewConnect
  1. Poprzez emisj prywatn (tzw. private placement) ? charakteryzuje si ona tym, e jest to oferta zamknita kierowana do maksimum 149 podmiotw (inwestorw instytucjonalnych i prywatnych). Bez wzgldu na wielko emisji dopuszczenie do obrotu odbywa si na podstawie stosunkowo prostego dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradc.
  2. Poprzez emisj publiczn ? charakteryzuje si tym, e firma decydujca si na skorzystanie z tej formy emisji podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym, jakie stosowane s dla rynku regulowanego. Chodzi tu m.in. o konieczno sporzdzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisj Nadzoru Finansowego. W przypadku ofert nie wikszych ni 2,5 mln euro rol dokumentu dopuszczeniowego moe peni memorandum informacyjne, ktre podlega kontroli KNF.
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.