Dotacja

 

Informujemy, e firma Top Consulting Spka Akcyjna realizuje projekt w ramach Dziaania 6.1 ?Paszport do eksportu"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
pn. Zwikszenie udziau eksportu w cakowitej sprzeday usug firmy Top Consulting

 

?Dotacje na Innowacje? ?Inwestujemy w Wasz przyszo?

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

innowacyjna gospodarka

europejski fundusz rozwoju regionalnego 

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.