1. Spka rozwaa wejcie na NC,
  2. Podpisuje umow z Autoryzowanym Doradc,
  3. Jeeli spka funkcjonuje w innej formie, konieczne jest przeksztacenie w spk akcyjn,
  4. Uchwaa WZ o wprowadzeniu akcji do obrotu na NC drog oferty prywatnej,
  5. Zoenie wniosku do KDPW o dematerializacj akcji
  6. Rejestracja akcji w KDPW,
  7. Podczas wykonywania czynnoci z pkt.3 do pkt.6, sporzdzenie dokumentu informacyjnego i zatwierdzenie go przez Autoryzowanego Doradc,
  8. Zoenie wniosku do GPW o wprowadzenie akcji do obrotu na NC. Zacznikiem do takiego wniosku jest m.in. zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradc dokument informacyjny,
  9. GPW zatwierdza dokument informacyjny (w cigu 5 dni roboczych) i podejmuje decyzj o wprowadzeniu akcji do obrotu (dokument informacyjny jest publikowany na stronie internetowej na NewConnect),
  10. Podczas wykonywania czynnoci z pkt.8 i pkt.9, zawarcie umowy z Animatorem Rynku/ Market Makerem,
  11. Pierwsze notowanie.
 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.