CEE BANKING SUMMIT, VI edycja
There are no translations available.

?CEE BANKING SUMMIT", VI edycja, 20-21 lutego 2013 r. Warszawa


W cigu dwch dni konferencji przedstawiciele najwikszych graczy na rynku Polskim, oraz specjalici pracujcy w brany bankowej w caym regionie CEE przedyskutuj  tematy z zakresu  zmian w regulacjach dotyczcych sektora bankowego oraz przedyskutuj kierunki rozwoju i  przyszoci bankowoci oraz  ich prawdopodobny wpyw na liderw brany , zarwno na rynku wiatowym, jak i w Polsce.

W cigu ostatnich 6 lat CEE BANKING SUMMIT by istotn platform dialogu , wymiany wiedzy, oraz znalezienia wsplnych rozwiza z partnerami biznesowymi dla kadry kierowniczej pracujcej w okrelonych obszarach sektora bankowego. Udzia w konferencji bdzie niepowtarzaln okazj do wymiany dowiadcze na gruncie europejskim.

W wyniku kryzysu finansowego, a take zmiany regulacji prawnych, wymuszaj skoncentrowanie dziaa oraz dostosowanie modelu funkcjonowania bankw do nowych, intensywnie zmieniajcych si uwarunkowa.

Czy wiesz, zatem jaka struktura bankowoci oraz strategie rozwoju s  najbardziej efektywne w nowym otoczeniu gospodarczym i regulacyjny?

Gwne tematy wydarzenie, to m.in.: problem pynnoci, zarzdzanie ryzykiem kredytowym, testy warunkw skrajnych, nowe regulacje komitetu bazylejskiego oraz implikacje wobec bankw w wyniku utworzenia EUROPEJSKIEJ UNII BANKOWEJ.


Jest to ju szsta edycja tego prestiowego wydarzenia. W tegorocznej edycji swj udzia potwierdzili m.in.

 • Jesper Berg / Senior Vice President/ Regulatory Affairs and Rating-Nykredit Realkredit
 • Alper zn, PhD Senior Manager | Asset-Liability and Capital Management & Market Risk  Control | HSBC Turkey
 • Jan Bursa, Czech National Bank, Prudential Inspection Division, Member of EBA Subgroup on Liquidity
 • Frank  Bock  Managing Director, Treasurer CEE and Subsidaries, Commerzbank, Germany
 • Ewa Renz, Deputy Director, BRE Bank Hipoteczny SA, Poland
 • Hakan Yar Senior Risk Analyst in SEB Germany
 • Peter Lightfoot, Managing Director, Liquidity Management, Short Term Markets, RBS


Do udziau w wydarzeniu zapraszamy:

 • Czonkw zarzdu
 • Dyrektorw departamentu ryzyka rynkowego, finansowego, kredytowego, operacyjnego
 • Menederw departamentu zarzdzania aktywami i pasywami
 • Dyrektorw dziau skarbu
 • Audytorw
 • Analitykw

PARTNER

deloitte

SPONSOR

axiom

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.